Thư viện huyện Núi Thành
Hồ sơ Bạn đọc Tra cứu Bản tin Thư mục Tài trợ Chủ đề

Chế độ xem dạng cây đại diện cho chế độ xem thông tin có thứ bậc, trong đó mỗi mục có thể có một số mục con bên trong.

Chọn Bộ sưu tập:

Chọn tài liệu theo khung phân loại MDS:

 • 000 Tin học, thông tin & tác phẩm tổng quát (Information)
 • 100 Triết học và tâm lý học (Philosophy & Psychology)
  • 150 Tâm lý học (Psychology)
   • 1XX Triết học và tâm lý học (Philosophy & Psychology)
  • 170 Đạo đức học (Ethics)
   • 170.7 Giáo dục và nghiên cứu về Đạo đức học (Education And Research)
 • 300 Khoa học xã hội (Social sciences)
  • 340 Pháp luật (Law)
  • 370 Giáo dục (Educiation)
   • 372 Giáo dục tiểu học
    • 372.3 Kiến thức, máy tính, công nghệ (372.3)
     • 372.34 Kiến thức máy tính (372.34)
     • 372.35 Khoa học và công nghệ (372.35)
     • 372.37 Kỹ năng xã hội, sức khỏe cá nhân và an toàn (372.37)
      • 372.372 Giáo dục giới tính (372.372)
      • 372.373 Ăn uống, Dinh dưỡng và thực phẩm (372.373)
      • 372.374 Kỹ năng xã hội (372.374)
      • 372.378 Lạm dụng chất gây nghiện (372.378)
    • 372.4 Đọc (372.4)
    • 372.5 Nghệ thuật, Mỹ thuật (Arts)
    • 372.6 Ngữ văn (372.6)
    • 372.7 Toán học (Mathematics)
    • 372.8 Khác (372.8)
    • 372.82 Kỹ năng cá nhân, cảm xúc bản thân (372.82)
    • 372.86 Giáo dục thể chất, nhịp điệu (372.86)
    • 372.87 Âm nhạc (372.87)
 • 700 Nghệ thuật và giải trí (Arts and Recreation)
  • 150 Tâm lý học (Psychology)
   • 1XX Triết học và tâm lý học (Philosophy & Psychology)
  • 170 Đạo đức học (Ethics)
   • 170.7 Giáo dục và nghiên cứu về Đạo đức học (Education And Research)

MỘT SỐ QUY ƯỚC ĐỐI VỚI THƯ VIỆN CÓ QUY MÔ NHỎ (dưới 20.000 bản sách)
- Ở trường 082$a đề nghị giữ nguyên theo thư viện quốc gia, không được thay đổi
- Ở trường 090$a, mục đích để xếp giá kho mở, một số trường hợp thư viện có thể:
  + Nếu ngôn ngữ tài liệu bản địa chiếm trên 80% tỷ lệ cơ cấu tài liệu trong kho sách có thể lược bỏ trợ ký hiệu ngôn ngữ Việt Nam.
  + Nếu địa lý tài liệu bản địa chiếm trên 80% tỷ lệ cơ cấu tài liệu trong kho sách có thể lược bỏ trợ ký hiệu địa lý Việt Nam.
  + Nếu cơ cấu tài liệu môn loại lớn có số lượng khi xếp trên giá không lớn 0.6m, nằm trong tầm quan sát của người đọc, thì có thể lược bỏ trợ ký hiệu địa lý.